Zgodnie z Zarządzeniem Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie z dnia 15 maja 2019 r. wysokość opłat czesnego w Uczelni dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 jest następująca:

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika:

  • I i II semestr – 1680 zł, III semestr i kolejne – 1890 zł.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Pedagogika:

  • I i II semestr – 1890 zł, III i IV semestr – 1990 zł.

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna:

  • I i II semestr – 1890 zł, kolejne semestry 1990 zł.

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

  • I i II semestr – 1890 zł, kolejne semestry 1990 zł.

W Uczelni obowiązują opłaty zgodne z Tabelą Opłat.

W toku kształcenia studenta opłaty czesnego nie ulegają zmianie, wynika to z umowy o kształcenie, którą student zawiera z Uczelnią, a także z powszechnie obowiązującego prawa. W praktyce oznacza to, że student który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/20, do końca swych studiów zobowiązany jest do dokonywania płatności zgodnych z Tabelą Opłat obowiązującą w roku akademickim 2019/20, pod warunkiem, że studiuje zgodnie z tokiem studiów rozpoczętym w roku akademickim 2019/20.

Terminy wnoszenia opłat:

  • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
  • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
  • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca.