Stypendia

W roku akademickim 2018/2019
studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
mogą ubiegać się o przyznanie niżej wymienionych stypendiów:

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zapomoga

   Wnioski przyjmowane są do 30.10.2018 r.

——————————————————————————————————————————————————————————

 OBJAŚNIENIA

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru

 Stypendium socjalne:

Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów.  Dla studentów, których dochód w gospodarstwie domowym w roku 2017 nie przekroczył 1051,70 zł miesięcznie na osobę.

 1. Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 1)
 2. Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie (Załącznik nr 5) i Załącznik nr 6
 3. Listę potrzebnych dokumentów  znajdziesz na dole strony
 4. Do poprawnie uzupełnionego wniosku potrzebne będzie skompletowanie zaświadczeń, które potwierdzają sytuację materialną studenta. Warto pamiętać, że na niektóre zaświadczenia z urzędów można czekać bardzo długo, dlatego radzimy jak najszybciej zbierać dokumenty.

Podstawa prawna:

 • art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w związku z art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),
 • § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358),
 • art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428) – do 31 października 2018 r.
 • § 1 pkt 1 oraz pkt 4 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497) – od 1 listopada 2018
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen  (minimum 4,00*) i/lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O stypendium mogą się ubiegać studenci II i III roku (studia licencjackie) oraz I i II roku (studia magisterskie).

* Brana jest pod uwagę średnia ocen liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów danej uczelni (dla studentów WSNP określa to §16 Regulaminu, pozostali studenci winni dostarczyć zaświadczenie z poprzedniej uczelni potwierdzające wysokość uzyskanej średniej ocen).

 • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 3)
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie  (dołączyć do obu wniosków) (Załącznik nr 5) i Załącznik nr 6

                                                                                                                                                                                                                                          Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności:

Studenci wszystkich lat studiów.                                                                                                                                                                                                                                            Dla studentów wszystkich lat studiów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od dochodu studenta.

 • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 2)
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie (Załącznik nr 5), Załącznik nr 6  oraz orzeczenie o niepełnosprawności

     Zapomoga:

Dla studentów wszystkich lat, którzy znaleźli się losowo, przejściowo w trudnej sytuacji materialnej                                                                                                  (np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, pożar, utrata pracy).

 • Zapomoga przyznawana na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 4)
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie (Załącznik nr 5), oraz uzasadnienie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację i Załącznik nr 6

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

———————————————————————————-

Załączniki i oświadczenia:

Studia Licencjackie

Umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki.

Więcej o studiach »

Studia Magisterskie

Kolejny etap w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia

Więcej o studiach »

Studia Podyplomowe

Adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów.

Więcej o studiach »