Stypendia

W roku akademickim 2019/2020
studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
mogą ubiegać się o przyznanie niżej wymienionych stypendiów:

Wnioski przyjmowane są do 15.10.2019 r.

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Skany wniosków stypendialnych i wniosków o zapomogę wraz z załącznikami prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej – stypendia@wsnp.edu.pl