Administracja bezpieczeństwa

Specjalność: Administracja bezpieczeństwa absolwent oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja posiada dodatkową ogólną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji.