Misja i strategia uczelni

 STRATEGIA I MISJA UCZELNI

Misją Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych jest mobilizowanie wszystkich uczestników procesu edukacyjnego do jak najpełniejszej realizacji zakładanych efektów kształcenia na poszczególnych poziomach i formach studiów, realizacja zakładanych wytycznych we wskazanych obszarach i dziedzinach i dyscyplinach nauki. Proces dydaktyczny jak i działalność naukowo badawczą staramy się realizować na jak najwyższym poziomie, odpowiadając na potrzeby środowiska jednocześnie zapewniając możliwość realizacji indywidualnych potrzeb, zainteresowań i oczekiwań studentów.

Przekazywana w procesie kształcenia wiedza ma stanowić o kompetencjach absolwentów. Uczelnia realizuję ją dzięki autorskim programom przedmiotów przygotowywanymi przez kadrę dydaktyczną, programy te są realizowane poprzez: odpowiednie warunki nauczania i uczenia się i odpowiedni dobór najefektywniejszych metod kształcenia.

Programy  nauczania wskazują najnowszą i klasyczna literaturę oraz badania naukowe własne jak i autorytetów w danej dyscyplinie nauki. Istotną rzeczą w realizacji misji uczelni jest włączanie do procesu edukacji wykładowców z doświadczeniem zawodowym, zdobytej w praktycznej działalności. Stwarza to studentowi możliwość porównania wiedzy teoretycznej z praktyczną , umożliwiają to również realizowane praktyki programowe które wyposażają studentów w dodatkowe kompetencje społeczne i zawodowe.

Dzięki tym przedsięwzięciom student zdobywa właściwy zasób wiedzy i umiejętności co pozwala jako absolwentowi na osiągnięcie zakładanego sukcesu zawodowego, kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i przetwarzania jej na użytek własny i całego społeczeństwa  jednocześnie pozwala postrzegać uniwersalne wartości i normy etyczne.

Celami strategicznymi i operacyjnymi Uczelni są:

KSZTAŁCENIE, w tymże:

 • doskonalenie jakości kształcenia;
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich;
 • zwiększenie oferty studiów;
 • zwiększenie oferty studiów podyplomowych i kursów;
 • kształtowanie sylwetki absolwenta i kompetencji osobowościowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy oraz Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi, wspieranie działań studenta pozwalającymi na osiągnięcie faktycznej mobilności w obszarze ustawicznej edukacji w Kraju i UE;
 • rozwijanie samodzielności studentów w procesie kształcenia,
 • umiędzynarodowienie studiów- wymiana studentów i nauczycieli, opracowanie wspólnych planów i programów kształcenia z instytucjami zagranicznymi;
 • zwiększenie komfortu studiowania- informatyzacja procesu kształcenia i jego obsługi.

BADANIA NAUKOWE:

 • budowanie infrastruktury badawczej, umożliwienie korzystania pracownikom i studentom z najnowszej literatury fachowej, zwiększenie ilości czasopism i literatury naukowej;
 • wspieranie rozwoju naukowego nauczycieli akademickich;
 • zacieśnienie współpracy naukowej z innymi Uczelniami, Instytutami, Placówkami Naukowymi i placówkami zagranicznymi;

ROZWÓJ KADRY:

 • podniesienie rangi zasobów ludzkich do poziomu zasobów strategicznych, opracowanie i wspieranie programu rozwoju kadry;

INFRASTRUKTURA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA:

 • kontynuacja działań mających na celu ciągłe poprawianie warunków do prowadzenia i realizacji zajęć dydaktycznych;

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM:

 • współpraca z gospodarką, dostosowanie planów studiów do potrzeb studentów i interesariuszy zewnętrznych;
 • współpraca z oświatą podczas seminariów, warsztatów i konserwatoriów;
 • współpraca z Uczelniami o tym samym lub podobnym profilu kształcenia, realizacja wspólnych projektów;
 • tworzenie płaszczyzny przedsiębiorczości dla pedagoga;
 • współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi.

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA:

 • działalność informacyjno-integracyjna, spotkania informacyjne dla studentów, wspieranie w realizacji projektów międzyuczelnianych, komisje uczelniane staże, koła naukowe – uczestnictwo i organizacja konferencji naukowych.
 • kontynuacja i poszerzenie działalności studenckiego koła naukowego „ Akademia Umiejętności Interpersonalnych”

o realizację założonych warsztatów z zakresu:

 1. Asertywność w komunikacji
 2. Empatia a rozwiązywanie konfliktów
 3. Zasady komunikacji werbalnej- sztuka słuchania i bariery komunikacyjne
 4. Komunikacja niewerbalna czyli mowa ciała
 5. Zasady wystąpień publicznych
 6. Debata czy dyskusja- walka na słowa czy dochodzenie do konsensusu
 7. Zasady budowania wizerunku własnego
 8. Osobowość a budowanie wizerunku
 9. Podstawy sztuki negocjacji
 10. Public relations w oświacie
 11. Współpraca ze środkami masowego przekazu
 12. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 13. Rekrutacja i motywowanie pracowników
 14. Typy komunikacji- Informacja i perswazja
 15. Reguły i narzędzia wpływu społecznego: reguła wzajemności, niedostępności, zaangażowania i konsekwencji, autorytetu, lubienia i sympatii

BUDOWANIE WIZERUNKU UCZELNI W ŚRODOWISKU:

 • budowanie pozytywnego wizerunku Uczelni wśród studentów, ankietowanie cykliczne studentów w celu pozyskania informacji o faktycznej opinii jakości kształcenia i warunkach studiowania;
 • budowanie pozytywnego wizerunku Uczelni wśród kadry naukowo- dydaktycznej, promowanie rzetelności nauczania i wysokiej jakości obsługi administracyjnej;
 • budowanie pozytywnego wizerunku Uczelni w środowisku naukowym, promowanie osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych Uczelni, wzmocnienie czynnego uczestnictwa w konferencjach, warsztatach i szkoleniach;

ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

 • profesjonalne zarządzanie;
 • dostosowanie struktury organizacyjnej do bieżących i przyszłych potrzeb;
 • podnoszenie atrakcyjności i jakości kształcenia,
 • budowanie marki Uczelni;
 • zwiększenie efektywności pracy jednostek organizacyjnych Uczelni;
 • udział studentów w zarządzaniu Uczelnią- udział studentów w ewaluacji kadry naukowo-badawczej;
 • zabezpieczenie znaczącego wpływu studentów w przyznawaniu pomocy materialnej dla studentów;
 • powołanie ciał kolegialnych Uczelni, komisji oraz zespołów do realizacji określonych zadań.