Profilaktyka społeczna i praca socjalna

Absolwenci specjalności Profilaktyka społeczna i praca socjalna mogą podejmować pracę w instytucjach takich jak: regionalne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej, a także gotowi są do pracy z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz w placówkach dla osób niepełnosprawnych ruchowo, chorych psychicznie, a także w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

Absolwent posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i profil kompetencji niezbędnych dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: − dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; − doboru i stosowania właściwych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych; − przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami i społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego, współpracy ze środowiskami społecznymi), − pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, − kierowania służbami społecznymi i planowania społecznego, konstruowania strategii rozwiązywania konkretnych problemów społecznych jak np.: pomoc rodzinie, problemy ludzi starych, alkoholików, bezrobotnych itp., − inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym, − prezentowania właściwych postaw moralnych, etycznych w procesie pomagania.