Psychologia dzieci i młodzieży

Uwaga! Oferta specjalna 

Nauczyciele oraz absolwenci studiów z tytułem magistra lub licencjata w szczególności po pokrewnych kierunkach – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów (na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim. 

Psycholog dzieci i młodzieży to specjalista zajmujący się badaniem, diagnozowaniem i wspieraniem emocjonalnego, społecznego oraz psychologicznego rozwoju dzieci i nastolatków. Pomaga im radzić sobie z trudnościami, kształtować zdrowe nawyki emocjonalne oraz rozwijać umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym. 

Opis specjalności

Specjalność Psychologia dzieci i młodzieży koncentruje się na zagadnieniach dotyczących biologicznych i psychospołecznych uwarunkowań rozwoju dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego oraz planowania terapii zaburzeń rozwojowych. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji związanych z rozwojem psychospołecznym dzieci i młodzieży, prawidłowości rozwoju kompetencji szkolnych oraz funkcjonowania dziecka w rodzinie.
Specjalność Psychologia dzieci i młodzieży zgłębia zagadnienia zarówno z zakresu stymulowania rozwoju jak i w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa jak i dorastania. 

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się rozwojem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz chcą udzielać profesjonalnej pomocy psychologicznej dedykowanej do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/ rodzin, którzy wymagają holistycznej pomocy psychologicznej. Specjalność psychologia dzieci i młodzieży skierowana jest także do asystentów, kuratorów rodzinnych, pracowników opieki społecznej, pracowników merytorycznych domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, ośrodków szkolno- wychowawczych. 

Program kształcenia

Program kształcenia specjalności Psychologia dzieci i młodzieży skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, specyfiki zaburzeń w poszczególnych okresach rozwojowych, psychologii osobowości, metod wspierania rozwoju dziecka, diagnozy dzieci i młodzieży w sferze emocjonalnej, poznawczej, psychologii stresu, traumy i kryzysu. Aspekt praktyczny specjalności dotyczy kompetencji związanych z procesem diagnozy psychologicznej, umiejętnością dostosowania odpowiedniej formy terapii psychologicznej do zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych występujących u dzieci i młodzieży.

Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy – psychologowie- diagności i terapeuci pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, także w zakresie diagnozy predyspozycji zawodowych młodzieży. 

Absolwent psychologii dzieci i młodzieży

Absolwent  Psychologii dzieci i młodzieży posiada wiedzę i  kompetencje z zakresu współczesnych problemów w rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń rozwoju kompetencji szkolnych, problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, działań profilaktycznych oraz terapeutycznych i wspierających. Absolwent psychologii dzieci i młodzieży może pracować jako psycholog szkolny.

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.: 

 • Szkoły i przedszkola jako psycholog szkolny ( warunek: przygotowanie pedagogiczne) 
 • Instytucje oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze  
 • Placówki socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne 
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
 • Poradnie rodzinne 
 • Poradnie psychologiczne 
 • Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne) 
 • Instytucje doradztwa zawodowego 
 • Instytucje udzielające pomocy i opieki w sytuacjach kryzysowych 
 • Placówki pomocowe i ośrodki związane z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży 
 • Organizacje pozarządowe realizujące programy psychoedukacyjne 
 • Fundacje i stowarzyszenia specjalizujące się rozwojem dzieci i młodzieży 
 • Prywatne gabinety świadczące usługi psychologiczne dzieciom i młodzieży 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:


Infolinia:

731 20 21 20

e-mail:

psychologia@wsnp.edu.pl