Administracja – studia magisterskie

Absolwent kierunku Administracja drugiego stopnia posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o polityce i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Ma wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony. Ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa.

Quality Assurance and Quality Control Concept - Modern graphic interface showing certified standard process, product warranty and quality improvement technology for satisfaction of customer.

Ochrona danych osobowych

Administracja bezpieczeństwa

Administracja publiczna