Aktualności

Wszelkie pytania i sprawy związane z tokiem studiów można zgłaszać na adres e-mail: dziekanat@wsnp.edu.pl.
Numer telefonu Dziekanatu Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych:
(22) 375 96 80 ; 531 220 714 numer dostępny dla interesantów w dniach: wtorek, czwartek w godz. od 10:00 do 14:00, środa: od 9:00 do 15:00
Sprawy dziekańsko-rektorskie: 796 650 444
numer dostępny dla studentów w dniach: wtorek, czwartek w godz. od 10:00 do 14:00, środa: od 9:00 do 15:00

 

Aktualności

Informujemy, że w dniach 3-7 maja 2023 r. jednostki administracyjne Uczelni będą nieczynne.

Informujemy, że wszystkie sesje egzaminacyjne dla studentów, którzy mają zaległe semestry do zaliczenia – semestry zimowe (nieparzyste) zostaną otwarte w dniach 12-18 lipiec 2021 r.

Sesja letnia poprawkowa również będzie otwarta w tych dniach: 12-18 lipiec 2021 r.

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line
Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej
koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)
płatne na konto: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
tytuł wpłaty: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia

UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji.
Wiążę się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu

w razie pytań prosimy pisać na e-mail:
pdn@wsnp.edu.pl

Aktualne szkolenia: https://wsnp.edu.pl/bezplatne-szkolenia/

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Wykład prof. Mieczysława Dudka w dniu 10.04.2021 w godz.16.00-17.0 zostaje odwołany z powodu choroby. O nowym terminie poinformujemy.

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Państwa legitymacje są ważne bez nowego hologramu (po 31-10-20) przez cały okres ograniczenia pracy uczelni oraz 60 dni od wznowienia funkcjonowania. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Komunikat MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

Zarządzenie Rektora nr 3/KK/2020
Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
z dnia 16.10.2020 r.
w sprawie organizacji kształcenia w trakcie obowiązywania ograniczenia funkcjonowania Uczelni.

 

do pobrania

W terminie od 10 do 13 lipca 2020 r. umożliwiamy studentom, którzy nie zaliczali przedmiotów z letniej sesji podstawowej bądź nie zalogowali się jeszcze na platformie e-nauka oraz chcą przystąpić do sesji poprawkowej zalogowanie się do platformy E-nauka i przystąpienie do egzaminów testowych.

Zaliczenie egzaminów i zaliczeń będzie możliwe po zalogowaniu na platformie E-nauka pod adresem:enauka.wsnp.edu.pl, wybraniu panelu letnia sesja egzaminacyjna, otwarcie odpowiedniego poziomu i semestru studiów, wybranie przedmiotu z którego chcemy rozwiązać test, zaakceptowanie testu poprzez kliknięcie w dany przedmiot. Następnie zostaniecie Państwo przekierowani do testu i możecie przystąpić do jego rozwiązania.

W terminie od 17 do 20 lipca 2020 r. umożliwiamy studentom, którzy rozpoczęli studia od semestru letniego (obecnie trwającego), przystąpienie do egzaminów zaliczających semestr zimowy (w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej).

Prace pisemne zaliczeniowe proszę „spakować” w formacie “Zip” i przesłać na adres e-mail dziekanatu.
Informacja ta dotyczy tylko studentów, którzy do tej pory nie skorzystali z możliwości zaliczenia semestru zimowego logując się na platformę e-nauka.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało krótką ankietę, która pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie.Ankieta znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji –Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem

https://badania.opi.org.pl/index.php/237241.

Ankieta będzie aktywna przez najbliższe dwa tygodnie do 17 czerwca br.

Informacje na temat obowiązującego systemu kredytów studenckich znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

Szanowni Studenci

zgodnie  z  wydanym   rozporządzeniem   Ministra   Nauki   i   Szkolnictwa   Wyższego   z   dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511 ze zm.) Uczelnia informuje, że:

  1. Egzaminy i zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego  2019/2020  odbędą się w dniach 27-30 czerwca br. Sesja przeprowadzona będzie  poprzez  platformę E-nauka – student logując się w wybranym przez siebie czasie (w podanym wyżej terminie) przystępuje do zaliczeń i egzaminów (w formie testu) na ekranie swojego komputera. Zaliczenie egzaminów i zaliczeń będzie możliwe po zalogowaniu na platformie Moodle E-nauka, wybraniu panelu sesja letnia, otwarciu odpowiedniego poziomu i semestru studiów, wybraniu przedmiotu z którego chcemy rozwiązać test, zaakceptowaniu testu poprzez kliknięcie w dany przedmiot. Następnie zostaniecie Państwo przekierowani do testu i możecie przystąpić do jego rozwiązania. Rozwiązanie każdego testu będzie ograniczone czasem 20 minut od momentu jego otwarcia.

Studenci nie posiadający do tej pory kodu dostępu do platformy proszeni są o kontakt z panem Sylwestrem Kurowskim na adres e-mail: sylwester.kurowski@wsnp.edu.pl

Wszystkie przedmioty w sesji egzaminacyjnej letniej przewidziane planem studiów dla każdego roku i semestru oraz specjalności zaliczane                         są wyłącznie  w formie testowej.

  1. Egzaminy dyplomowe odbędą się we wrześniu br. po wcześniejszym ustaleniu terminu obrony przez Promotora prac z Kierownikiem Dziekanatu.
  2. Do dnia 19 lipca 2020 r. należy przysyłać prace dyplomowe (zaakceptowane przez promotora) w wersji elektronicznej (pdf) do Dziekanatu na adres:
  1. Studentom, którzy nie złożą dokumentów dotyczących praktyk przewidzianych programem studiów prosimy o ich uzupełnienie do końca roku akademickiego, do dnia 30 września 2020 r.
  2. Przypominamy, że tok  Państwa   studiów   nie   jest    zaburzony    trwającym    stanem    epidemii    –    kształcenie będziemy prowadzić tak jak do tej pory w trybie „na odległość” – przy wykorzystaniu uruchomionej dla Państwa platformy Moodle E-nauka (www.enauka.wsnp.edu.pl) – dzięki której możecie Państwo całodobowo korzystać z materiałów merytorycznych –oraz za pomocą wykładów na żywo – webinariów przez
  3. Nie ulega zmianie termin płatności czesnego za

Kierownik Dziekanatu
Dariusz Śmieszek

Szanowni Państwo,

w dniach 28 – 31 maja 2020 r. umożliwiamy studentom, którzy nie zaliczali przedmiotów z zimowej sesji podstawowej i poprawkowej zalogowanie się do platformy E-nauka i przystąpienie do egzaminów testowych.

W związku z tym prosimy Państwa, którzy zdecydują się podejść do egzaminów we wspomnianym terminie, o przesłanie informacji w tej sprawie do Ośrodka, w którym Państwo składali dokumenty rekrutacyjne (tylko te osoby otrzymają kod dostępu).

Prace pisemne z przedmiotów objętych tą formą zaliczenia należy przesyłać do egzaminatorów do dnia 31 maja 2020 r. koniecznie z adnotacją: praca zaliczeniowa poprawkowa.

Powyższe ustalenia dotyczą również studentów obecnie przyjętych na studia od semestru letniego. Przesyłane prace zaliczeniowe powinny w tym przypadku zawierać adnotację: nabór wiosenny 2020 r.

Kierownik Dziekanatu
Dariusz Śmieszek

Dziekanat uprzejmie informuje, iż wyniki egzaminów i zaliczeń w drugim terminie sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020 zostały umieszczone w strefie studenta.

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 legitymacje studenckie, których ważność wygasa w okresie zmian w funkcjonowaniu Uczelni, ulegają przedłużeniu na okres 60 dni po powrocie do normalnego funkcjonowania, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepisy stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania Uczelni.

Podsumowując, Państwa legitymacje studenckie są ważne – bez konieczności ich przedłużania w Dziekanacie!

Drugi termin egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się w dniach 16 – 19 kwietnia br.
Sesja poprawkowa przeprowadzona będzie poprzez platformę e-nauka – student logując się w wybranym przez siebie czasie (w podanym wyżej terminie) przystępuje do zaliczeń i egzaminów (w formie testu) na ekranie swojego komputera. Zaliczenie egzaminów i zaliczeń będzie możliwe po zalogowaniu na platformie Moodle E-nauka, wybraniu panelu sesja poprawkowa, otwarcie odpowiedniego poziomu i semestru studiów, wybranie przedmiotu z którego chcemy rozwiązać test, zaakceptowanie testu poprzez kliknięcie w dany przedmiot. Następnie zostaniecie Państwo przekierowani do testu i możecie przystąpić do jego rozwiązania.
Rozwiązanie każdego testu będzie ograniczone czasem 15 minut od momentu jego otwarcia.
Pozostałe zaliczenia przedmiotów pozostają bez zmian w formie pracy pisemnych, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rygorach sesji zimowej dostępnymi w strefie studenta.

Termin nadsyłania prac w sesji poprawkowej – 25 kwietnia br.

Uruchamiamy dla Państwa cykl wykładów na żywo przez sieć Internet – webinariów.

Wykłady trwają półtorej godziny, a w ich trakcie będziecie Państwo mieli możliwość zadawania prowadzącemu pytań – i uzyskiwania bezpośrednich odpowiedzi. Rejestracja na webinaria odbywa się przez stronę www.wsnp.edu.pl – w zakładce „Wykłady na żywo – webinaria” – wejście bezpośrednie kliknij tutaj. Obok wybranego wykładu klikają Państwo przycisk „Dołącz” – następuje przekierowanie do strony rejestracyjnej. Po podaniu wymaganych informacji rejestracyjnych otrzymają Państwo odnośnik do wirtualnej auli wykładowej (wysyłany także na podany adres e-mail). W trakcie rejestracji prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

Rejestrować możecie się Państwo w dowolnym momencie. Szczegóły w zakładce “Wykłady na żywo”.

Prosimy o obecność  w „wirtualnej auli” o wyznaczonej godzinie wykładu – dostęp za pomocą odnośnika, który podawany jest przy rejestracji i przesyłany e-mailem.

Uczelnia będzie realizować wykłady na żywo – webinaria w każdą sobotę i niedzielę do końca roku akademickiego 2019/2020. Zapraszamy do częstych odwiedzin zakładki „Wykłady na żywo – webinaria” na stronie www.wsnp.edu.pl.

Szanowni Studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie!

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 do dnia 24.05.2020 r. Dziekanat Wyższej Szkoły
Nauk Pedagogicznych w Warszawie obsługuje Studentów wyłącznie w drodze elektronicznej i telefonicznie.
Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Uczelni.
Wszelkie pytania i sprawy związane z tokiem studiów można zgłaszać na adres e-mail: dziekanat@wsnp.edu.pl.
Tymczasowy numer telefonu Dziekanatu Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych:
tel. 570 848 898 – dyżur telefoniczny wtorek, środa o czwartek w godzinach 10.00 – 14.00