Zapomoga

Zapomoga:

Dla studentów wszystkich lat, którzy znaleźli się losowo, przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, pożar, utrata pracy).

 • Zapomoga przyznawana na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 4)
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie (Załącznik nr 5, Załącznik nr 6), oraz uzasadnienie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację
 • Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Podstawa prawna:

 • art. 86-95  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.
 • regulamin świadczeń dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu
  z samorządem studenckim,
 • § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358),
 • art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428) – do 31 października 2018 r.
 • § 1 pkt 1 oraz pkt 4 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497) – od 1 listopada 2018