Administracja – studia licencjackie

Absolwent kierunku Administracja posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji  państwa i społeczeństwa. Studia na kierunku Administracja przygotowują do podjęcia pracy w urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej, urzędach obsługujących organy centralne i ministerstwa, urzędach wojewódzkich, służbach, inspekcjach i strażach, jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej (Izby  Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe), urzędach samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, administracji sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych, administracji funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS), jednostkach samorządu gospodarczego, kancelariach prawnych i podatkowych , a także przedsiębiorstwach prywatnych oraz własnej działalność gospodarczej.

Quality Assurance and Quality Control Concept - Modern graphic interface showing certified standard process, product warranty and quality improvement technology for satisfaction of customer.

Administracja skarbowa

Administracja bezpieczeństwa

Administracja publiczna

Ochrona danych osobowych