Stypendium Rektora

Stypendium Rektora: 

Wnioski o stypendium Rektora przyjmowane są w sekretariacie Uczelni, codziennie od poniedziałku do piątku od dnia 1.10.2023 do dnia 15.10.2023 r. Studenci mogą również składać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen  i/lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.                        

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku  (Załącznik nr 1)

Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenia  (Załącznik nr 5 i załącznik nr 6)

  • Do wniosku student załącza dokumenty potwierdzające wszystkie uzyskane osiągnięcia,
  • Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

– magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

– licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

Łączny okres, przez który przysługują w/w świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

(wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Uczelni, codziennie od poniedziałku do piątku. Studenci mogą również składać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres korespondencyjny Komisji Stypendialnej WSNP:  

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów, reagowanie na wezwania komisji i w razie potrzeby udzielanie niezbędnych wyjaśnień.

kontakt wt.-czw. 10.00-14.00   tel. 22 375-96-91 stypendia@wsnp.edu.pl