Stypendium Rektora

Stypendium Rektora: 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen  i/lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

*Brana jest pod uwagę średnia ocen liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów danej uczelni (dla studentów WSNP określa to §16 Regulaminu, pozostali studenci winni dostarczyć zaświadczenie z poprzedniej uczelni potwierdzające wysokość uzyskanej średniej ocen).

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
  • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 1)
  • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie (Załącznik nr 5, Załącznik nr 6)
  • Do wniosku student załącza dokumenty potwierdzające wszystkie uzyskane osiągnięcia. Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku.