Stypendia

W roku akademickim 2020/2021

studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych

mogą ubiegać się o przyznanie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora,
  • zapomogi

Wnioski przyjmowane

są do 15.10.2020 r.

OBJAŚNIENIA

Świadczenia mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów i nie dłużej niż przez okres 6 lat. Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.