Psychologia kliniczna z psychoterapią

Uwaga! Oferta specjalna 

Nauczyciele oraz absolwenci studiów z tytułem magistra lub licencjata w szczególności po pokrewnych kierunkach – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów (na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim. 

Psycholog specjalizujący się w psychologii klinicznej z psychoterapią zajmuje się diagnozowaniem i terapią różnorodnych zaburzeń psychicznych oraz emocjonalnych, służących wspieraniu człowieka w uzyskaniu zdrowia psychicznego i lepszego funkcjonowania w życiu codziennym.

Opis specjalności

Specjalność Psychologia kliniczna z psychoterapią koncentruje się na zagadnieniach dotyczących psychiki człowieka chorego oraz mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych na wszystkich etapach życia człowieka. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji niezbędnych do pracy z osobami z problemami klinicznymi obejmującymi dzieci, młodzież, dorosłych i ludzi starszych, borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi, somatycznymi lub znajdującymi się w stanie kryzysu psychicznego. Specjalność Psychologia kliniczna z psychoterapią zgłębia zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym, procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka oraz ich wpływ na interakcje z innymi ludźmi.

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, które w przyszłości chcą pomagać ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym oraz udzielać profesjonalnego wsparcia psychologicznego w krytycznych sytuacjach życiowych. Kandydaci powinni wyróżniać się gotowością do rozwijania zdolności interpersonalnych, które pozwolą im na uważność w stosunku do klientów i pacjentów.

Program kształcenia

Program specjalności koncentruje się na kluczowych, z punktu widzenia udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej, obszaru psychopatologii, strategiach z obszaru psychoprofilaktyki, interwencji kryzysowej, w tym pracy z osobami uzależnionymi, psychoterapii, podstaw psychiatrii, neuropsychologii klinicznej, seksuologii klinicznej oraz rehabilitacji psychologicznej. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy- psychologowie pracujący w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia psychicznego, w tym psychoterapeuci, seksuolodzy, psychiatrzy,terapeuci uzależnień, specjaliści z obszaru przeciwdziałania przemocy oraz inni specjaliści pracujący w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia psychicznego. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych do pracy z pacjentem, klientem.

Absolwent psychologii klinicznej z psychoterapią

Absolwent Psychologii klinicznej z psychoterapią posiada wiedzę i kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty. W trakcie studiów zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Absolwent psychologii klinicznej z psychoterapią może pracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub cierpiącymi na przewlekłe zaburzenia somatyczne.

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.:

 • Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego)
 • Centra zdrowia psychicznego
 • Przychodnie, kliniki i szpitale psychiatryczne
 • Przychodnie i kliniki medycyny somatycznej
 • Ośrodki psychoterapii
 • Ośrodki interwencji kryzysowej
 • Ośrodki rehabilitacji
 • Poradnie młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie i partnerskie
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie)
 • Placówki opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne
 • Sądownictwo i więziennictwo
 • Instytucje pomocy i opieki społecznej
 • Instytucje udzielające pomocy i opieki w krytycznych sytuacjach życiowych
 • Stowarzyszenia i Fundacje specjalizujące się we wsparciu zdrowia psychicznego – realizujące programy pomocy psychologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego
 • Prywatne gabinety udzielające poradnictwa psychologicznego

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:


Infolinia:

731 20 21 20

e-mail:

psychologia@wsnp.edu.pl