Procedura rekrutacji

Na studia licencjackie lub magisterskie na kierunku Pedagogika, Administracja i Praca Socjalna przyjęci mogą być wszyscy kandydaci będący absolwentami szkół średnich, posiadający świadectwo dojrzałości, a także absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnej Uczelni.

Na studia pięcioletnie jednolite magisterskie na kierunkach Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Psychologia przyjęci mogą być wszyscy kandydaci będący absolwentami szkół średnich, posiadający świadectwo dojrzałości, a także absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnej Uczelni.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);
  2. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości w przypadku rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub rozpoczęcia jednolitych studiów magisterskich;
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów w przypadku rozpoczęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich);
  4. Podpisany akt ślubowania (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);

Po otrzymaniu dostępu do Wirtualnego Dziekanatu student pobiera umowę, w której znajduje się indywidualny numer konta, na który wpłaca opłatę rekrutacyjną oraz wszystkie należności wynikające z tabeli opłat (tabela do pobrania w zakładce Opłaty).

Dokumenty rekrutacyjne kandydat składa w sekretariacie lub za pomocą poczty rejestrowanej (listem poleconym) na adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.