Procedura rekrutacji

Na studia pięcioletnie jednolite magisterskie na kierunkach Pedagogika specjalna i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przyjęci mogą być wszyscy kandydaci będący absolwentami szkół średnich, posiadający świadectwo dojrzałości, a także absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnej Uczelni.

Kandydat na studia wypełnia i składa w siedzibie Uczelni (Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Biura Uczelni mieszczą się na 6 piętrze.) następujące dokumenty:

  • 1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);
  • 2. Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 3. Podpisany akt ślubowania;
  • 4. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
  • 5. Potwierdzenie dokonania opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł);

Dokumenty rekrutacyjne można kierować do Uczelni za pomocą poczty rejestrowanej (listem poleconym), osobiście, lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą w formie skanu, pocztą elektroniczną na adres dziekanat@wsnp.edu.pl.

W przypadku wybrania formy elektronicznej student zobowiązany jest do dostarczenia Uczelni oryginałów dokumentów najpóźniej w trakcie pierwszego zjazdu.